فارسی هاعطر گل رز را بو کنید • فارسی ها

برچسب: عطر گل رز را بو کنید

در در بهبود توانایی یادگیری و خواب بهتر، عطر گل رز را بو کنید

در در بهبود توانایی یادگیری و خواب بهتر، عطر گل رز را بو کنید مطالعه جدید نشان می دهد استشمام عطر گل رز موجب بهبود کیفیت یادگیری شده و می تواند به خواب بهتر هم کمک کند.  این مطالعه بر روی دانش آموزانی انجام شد که درس زبان انگلیسی یاد می‌گرفتند. یک کلاس زبان را با وجود عطر گل رز…