فارسی هاعادات ناسالم و شیوه زندگی • فارسی ها

برچسب: عادات ناسالم و شیوه زندگی

به عمر خود ۱۰ سال اضافه کنید

به عمر خود 10 سال اضافه کنید نتایج یک بررسی تازه حاکی از آن است پیروی از سبک غذایی سالم، عدم مصرف الکل و فعالیت فیزیکی می‌تواند یک دهه به عمر افراد اضافه کند. به گزارش فارسیها به نقل از فارس، نتایج یک بررسی نشان می‌دهد پیروی از سبک غذایی سالم، عدم مصرف الکل و فعالیت فیزیکی می‌تواند یک دهه…

  • خانه
  • عادات ناسالم و شیوه زندگی