فارسی هاسبزی و میوه • فارسی ها

برچسب: سبزی و میوه

در روزهایی که هوا آلوده است بیشتر سبزی و میوه میل کنید

در روزهایی که هوا آلوده است بیشتر سبزی و میوه میل کنید افراد در برنامه‌غذایی روزانه خود به ویژه در شرایط آلودگی هوا حتما از سبزی‌ها و میوه‌های فصل استفاده کنند و روزانه ۳ تا ۵ واحد از گروه سبزی‌ها و ۲ تا ۴ واحد از گروه میوه‌ها را در برنامه غذایی خود قرار دهند.هر واحد میوه معادل یک عدد…