فارسی هادستگاه قضایی • فارسی ها

برچسب: دستگاه قضایی

کارآمدترین اقدام برای مبارزه با مفاسد سامانه «شفافیت» است

کارآمدترین اقدام برای مبارزه با مفاسد سامانه «شفافیت» است عضو هیأت رئیسه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، راه اندازی سامانه شفافیت را کارآمدترین اقدام برای مبارزه با مفاسد دانست. به گزارش فارسیها به نقل از فارس،یحیی کمالی پور ، با اشاره به راه اندازی مجتمع تخصصی رسیدگی به جرائم اقتصادی گفت: یکی از چالش هایی که دستگاه قضایی از گذشته…