فارسی هاخواص عسل • فارسی ها

برچسب: خواص عسل

آیا عسل خاصیت دارویی دارد؟

آیا عسل خاصیت دارویی دارد؟ عسل ماده ای غذایی شیرین و چسبناک است که توسط زنبورهای عسل و برخی حشرات مرتبط ساخته می شود. [1] زنبورها عسل را از ترشحات قندی گیاهان (شهد گل) یا از ترشحات سایر حشرات (مانند عسل زنبور عسل) ، با استفاده مجدد ، فعالیت آنزیمی و تبخیر آب تولید می کنند. زنبورها عسل را در…