فارسی هاحروف الفبا • فارسی ها

برچسب: حروف الفبا

آیا می دانید حروف الفبا چگونه اختراع شد ؟

آیا می دانید حروف الفبا چگونه اختراع شد ؟ خط الفبایی شاید تنها عامل انتقال و گسترش فرهنگ و تمدن بشری از نسلی به نسل های دیگر بوده است، در ادامه از تاریخچه، ماجرای کشف و اختراع حروف الفبا آشنا مطلع خواهید شد. حروف الفبا چگونه اختراع شدند و به وجود آمدند؟ در زمان های گذشته، انسان های اولیه برای…