فارسی هاجریان انحرافی احمد الحسن • فارسی ها

برچسب: جریان انحرافی احمد الحسن

جریان انحرافی احمد الحسن و تکفیر مخالفان

جریان انحرافی احمد الحسن و تکفیر مخالفان از قدیم الایام موضوع مدّعیان دروغین یکی از مسائل چالشی و دردسر ساز جامعه مهدوی به شمار می آمد، جریان انحرافی که نوعاً سعی داشته است مسیر اصولی و مذهبی و هوشمندانه شریعت اسلامی را از ریل اصلی خارج کرده و جامعه اسلامی را سوار بر قطار تحجرگرایی، خرافه گرایی، اباحه گری و…

  • خانه
  • جریان انحرافی احمد الحسن