فارسی هاتوصیه های ایمنی • فارسی ها

برچسب: توصیه های ایمنی

توصیه های ایمنی در منزل

توصیه های ایمنی در منزل خانه شما چقدر امن است؟ یک‎سری نکات ایمنی کلی وجود دارد که همه رعایت می‎کنیم ولی سن‎وسال و نیازهای ساکنان هر خانه است که نوع تدبیرهای امنیتی آن را تعیین می‎کند. خانه بزرگ‎ترها برای ایمن‎تر شدن به اقدامات و تغییرات ویژه‎ای نیاز دارد. 1 اگر خانه‎تان با انبوه وسایل بدون کاربرد انباشته شده است، تعدادی…