فارسی هاترفندهای پخت ماهی • فارسی ها

برچسب: ترفندهای پخت ماهی

ترفندهای پخت ماهی در خانه

ترفندهای پخت ماهی در خانه از آن جا که گوشت ماهی بافت نرمی دارد، بهتر است ماهی منجمد برای یخ زدایی در یخچال قرار گیرد. به این ترتیب، شبیه ماهی تازه خواهد بود و هنگام جداکردن پولک ها، آسیب کمتری به گوشت و پوست می رسد. سپس روی ماهی، آب سرد بریزید و پارچه تمیزی روی آن قرار دهید و…