فارسی هاترس از تاریکی • فارسی ها

برچسب: ترس از تاریکی

چرا از تاریکی می ترسیم؟

چرا از تاریکی می ترسیم؟ توی خانه هستید و دارید از اتاق‏تان به سالن می‎روید که ناگهان برق قطع می‎شود. دقیقا همین چند ثانیه پیش کلی صدا اتاق را پر کرده‌بود و همه چیز دقیق دیده می‎شد ولی حالا همه جا تیره و تاریک است. انگار با رفتن برق سکوتی وحشتناک همه جا را فرا گرفته‌است. در عرض این چند…