فارسی هابیماری های نوزادان نارس • فارسی ها

برچسب: بیماری های نوزادان نارس

بیماری های چشمی در نوزادان نارس

بیماری های چشمی در نوزادان نارس بیشتر بیماری های چشمی در کودکان با بزرگ سالان تفاوت دارد که یکی از مهم ترین آن ها بیماری «شبکیه نوزادان نارس» است که عمل جراحی آن بسیار مشکل و کم نتیجه است. بنابراین تشخیص سریع و درمان مؤثر این بیماری در نوزادان نارس، بسیار مهم است تا نوزادانی که زودتر از 28 هفته…

  • خانه
  • بیماری های نوزادان نارس