فارسی هابازخرید بیمه عمر • فارسی ها

برچسب: بازخرید بیمه عمر

بازخرید بیمه عمر به نفع ما است یا به ضرر ما؟

بازخرید بیمه عمر به نفع ما است یا به ضرر ما؟ قراردادهای بیمه عمر بلند مدت هستند و می‌توانند حداقل پنج سال و حداکثر 30 سال باشند. پیشنهاد ما به خریداران بیمه عمر انتخاب بیمه‌ای بلند‌مدت‌تر است، به این دلیل که هر چه مدت زمان بیمه عمر بیشتر می‌شود، سود بیشتری به آن تعلق می گیرد و در نهایت اندوخته…