فارسی هاارواح • فارسی ها

برچسب: ارواح

۶ دلیلی که اثبات میکند ارواح وجود دارند!

6 دلیلی که اثبات میکند ارواح وجود دارند! اینکه ارواح یا اجنه یا هر موجود ماوراطبیعه دیگری وجود دارد یا نه یک بحثی نیست که بتوان در یک مقاله چند سطری به ان پرداخت ...زیرا که از زمان اولین انسان ها تا به امروز بیشمار مکاتب فلسفی و یا غیر فلسفی ایجاد شده اند تا وجود ارواح یا موجودات ماوراطبیعه…

مکان های ترسناک و وحشت بر انگیزی که هرگز نباید به ان ها سفر کنید !

مکان های ترسناک و وحشت بر انگیزی که هرگز نباید به ان ها سفر کنید ! چه به داستان های فرا طبیعی و قصه های ارواح و اجنه اعتقاد داشته باشیم یا نداشته باشیم ، در جهان تعدادی مناطق ترسناک وجود دارند که بنابر گزارش های گردشگران و توریست هایی که به این مکان ها سفر کرده اند به دست…