فارسی هاکمترین و بیشترین زمان خدمت سربازی • فارسی ها

برچسب: کمترین و بیشترین زمان خدمت سربازی

کمترین و بیشترین زمان خدمت سربازی چند ماه است ؟

کمترین و بیشترین زمان خدمت سربازی چند ماه است ؟ رئیس اداره سرمایه انسانی سرباز ستاد کل نیرو های مسلح توضیحاتی درباره افزایش یا کاهش مدت زمان "خدمت سربازی" ارائه کرد. سردار موسی کمالی در همایش نیروهای مسلح جزیره کیش اظهار کرد:به افرادی که در فرجه زمانی یک ساله حضور دارند یعنی از دبیرستان یا دانشگاه فارغ التحصیل شده و…

  • خانه
  • کمترین و بیشترین زمان خدمت سربازی