فارسی هاکاهش مصرف انرژی • فارسی ها

برچسب: کاهش مصرف انرژی

کاهش مصرف انرژی در خانه های هوشمند

رابطه کاهش مصرف انرژی با هوشمندسازی ساختمان در خانه هوشمند هوشمند سازی ساختمان ها یا خانه هوشمند یکی از ایده های خلاقانه حوزه تکنولوژی است که در طول چند سال اخیر هم در کشور ما و صد البته در کشور های پیشرفته اروپایی و امریکا بسیار هدفمند دنبال می شود، در درجه اول آسان شدن کنترل سیستم های خانه می…