فارسی هاوزیع و عرضه ماسک‌های پزشکی • فارسی ها

برچسب: وزیع و عرضه ماسک‌های پزشکی

ممنوع شدن افزایش قیمت هرنوع ماسک و کالای پزشکی

ممنوع شدن افزایش قیمت هرنوع ماسک و کالای پزشکی سرپرست اداره نظارت و بازرسی اداره کل تجهیزات گفت: افزایش قیمت هر نوع ماسک و کالای پزشکی ممنوع است. به گزارش فارسیها به نقل از فارس،مودت همایی،سرپرست اداره نظارت و بازرسی اداره کل تجهیزات گفت: با عنایت به رصد سطح عرضه در توزیع و عرضه ماسک‌های پزشکی، با همه متخلفین در…

  • خانه
  • وزیع و عرضه ماسک‌های پزشکی