فارسی هامونوسدیم گلوتامات • فارسی ها

برچسب: مونوسدیم گلوتامات

از خرید بسته بندی هایی که حاوی این مواد هستند خودداری کنید!

از خرید بسته بندی هایی که حاوی این مواد هستند خودداری کنید! ما به عنوان مصرف کننده معمولا می‌دانیم چگونه قیمت‌ها را بسنجیم تا در هزینه‌ها صرفه‌جویی کرده باشیم، اما آیا واقعاً می‌دانیم چه چیزهایی را وارد بدن‌مان می‌کنیم؟ دفعه بعدی که برای خرید به فروشگاه مواد غذایی می‌روید، این مواد را به خاطر داشته باشید و از خرید بسته‌بندی‌هایی…