فارسی هاقتل میترا استاد • فارسی ها

برچسب: قتل میترا استاد

محاکمه مجدد محمدعلی نجفی

محاکمه مجدد محمدعلی نجفی در آذرماه (سرویس خبری) وکیل مدافع نجفی از زمان رسیدگی مجدد به پرونده موکلش در آذرماه خبر داد. حمید گودرزی گفت: زمان رسیدگی مجدد به پرونده موکلم آذرماه خواهد بود.حمید گودرزی در این باره اظهار کرد: زمان رسیدگی مجدد به پرونده موکلم آذرماه خواهد بود ولی هنوز این موضوع به ما ابلاع نشده است.براساس این گزارش،…