فارسی هاشراب‌خواری • فارسی ها

برچسب: شراب‌خواری

چگونه «شراب‌خواری» در اسلام حرام اعلام شد؟

شراب‌خواری موضوعی است که ابتدا در اسلام حرام اعلام نشد بلکه به عنوان نوشیدنی مضر معرفی شد، سپس مسلمانان از نماز‌خواندن با حالت مستی نهی شدند و بعد از آن شراب به عنوان عنصری شیطانی حرام اعلام شد.   خداوند در آیه ۴۳ سوره مبارکه نساء به بیان شرایط پاکی و طهارت در نماز و نهی از نماز خواندن در حالت مستی…