فارسی هاسرویس‌های شبکه ملی اطلاعات • فارسی ها

برچسب: سرویس‌های شبکه ملی اطلاعات

اینترنت تبدیل به یکی از سرویس‌های شبکه ملی اطلاعات خواهد شد

اینترنت تبدیل به یکی از سرویس‌های شبکه ملی اطلاعات خواهد شد گویا پایانی برای بحث و جدال پیرامون موضوع «اینترنت ملی» قابل تصور نیست! بیش از یک دهه پیش بود که از سوی برخی مسئولین، به‌یکباره عبارت جدید اینترنت ملی وارد ادبیات حوزه فناوری و نیز روزنامه‌نگاری این عرصه شد. تناقض موجود در این عبارت آنچنان هویدا بود که بنظر…

  • خانه
  • سرویس‌های شبکه ملی اطلاعات