فارسی هاسرطان مری • فارسی ها

برچسب: سرطان مری

علائم و نشانه های سرطان مری

سرطان مری سرطانی است که از پوشش مری شروع می شود. مری یک لوله عضلانی است که گلو را به معده متصل می کند. هنگامی که سرطان ایجاد می شود، معمولاً در داخلی ترین لایه مری رخ می دهد و سپس به بیرون گسترش می یابد. سرطان مری معمولاً تا مراحل پیشرفته علائمی ایجاد نمی کند. علائم سرطان مری احتمالی…