فارسی هادندانپزشکی دکتر امینی • فارسی ها

برچسب: دندانپزشکی دکتر امینی

دندانپزشکی دکتر امینی در تهران

دندانپزشکی دکتر امینی در تهران در اين کلينيک اکثر درمان هاي ايمپلنت بدون جراحی انجام مي شود که به کمک تکنولوژي هاي جديد که در آينده بسيار نزديک در تمام کشور و در دنيا فراگير خواهد شد انجام مي شود و تنها در مواردي که ابعاد استخوان فک بسيار کوچک باشد و نياز به پيوند استخوان به صورت گسترده باشد…

  • خانه
  • دندانپزشکی دکتر امینی