فارسی هاتیپ B • فارسی ها

برچسب: تیپ B

شخصیت تیپ B چگونه است؟

بسیاری از نظریه های شخصیت و روش های مختلفی برای طبقه بندی ویژگی های شخصیتی وجود دارد. یکی از آنها مدل شخصیتی تیپ A و B است.شخصیت‌های تیپ B معمولاً نسبت به آنچه در آینده در انتظارشان است، راحت، سازگار، انعطاف‌پذیر و آرام هستند. این در تضاد مستقیم با برخی از افراد نوع A است که می توانند رقابتی، مقاوم…