فارسی هااثبات روح • فارسی ها

برچسب: اثبات روح

۶ دلیلی که اثبات میکند ارواح وجود دارند!

6 دلیلی که اثبات میکند ارواح وجود دارند! اینکه ارواح یا اجنه یا هر موجود ماوراطبیعه دیگری وجود دارد یا نه یک بحثی نیست که بتوان در یک مقاله چند سطری به ان پرداخت ...زیرا که از زمان اولین انسان ها تا به امروز بیشمار مکاتب فلسفی و یا غیر فلسفی ایجاد شده اند تا وجود ارواح یا موجودات ماوراطبیعه…