فارسی هاآلودگی خانگی • فارسی ها

برچسب: آلودگی خانگی

هوای خانه های ما از هوای بیرون آلوده تر است

هوای خانه های ما از هوای بیرون آلوده تر است(سلامت عمومی) وقتی صحبت از «آلودگی هوا» می شود اولین چیزهایی که به ذهن مان خطور می کند دود کارخانه ها و اگزوز ماشین ها است. با این حال، هوای فضاهای داخلی به اندازه ی هوای بیرون آلوده و واقعاً خطرناک است. بله درست متوجه شدید، هوای خانه ، محل کار…