کلیپ توهین شرکت کننده خنداننده شو به مردم

در ادامه این مطلب از فارسی ها کلیپ توهین شرکت کننده خنداننده شو به مردم ایران و بینندگان این برنامه تلویزیونی را مشاهده می کنید .

کلیپ توهین شرکت کننده خنداننده شو به مردم کلیپ توهین شرکت کننده خنداننده شو به مردم

این شرکت کننده با حرف های جنجالی اش در یک مصاحبه مردم را به نفهمی متهم کرد و گفت که مردم ایران سانسور را دوست دارند .

کلیپ توهین شرکت کننده خنداننده شو به مردم