هرگز احتمال ۱% رو دست کم نگیرید

این مطلب یک مطلب طنز بوده و تنها جنبه سرگرمی دارد ؛ با فارسیها همراه باشید.

هرگز احتمال ۱% را دست کم نگیرید:

زمین ۸ میلیارد جمعیت داره ، ایران ۸۰ میلیون…

یعنی فقط ۱ درصد احتمال داشت که در ایران به دنیا بیاییم اما این اتفاق افتاد!!! 😂😂😂

پس حواستان به آن احتمال ۱% باشد.