معنی شعر بنی آدم اعضای یکدیگرند

برای این ساعت در مجله آنلاین زندگی با عنوان معنی شعر بنی آدم اعضای یکدیگرند در خدمت شما دوستان گرامی هستیم .

شعر بنی آدم اعضای یکدیگرند یکی از شعرهای معروف و زیبای ایرانی است که توسط سعدی سروده شده است .

این شعر همچنین به زبان های دیگر نیز ترجمه شده است .

{ به بازوان توانا و قوت سر دست خطاست پنجه مسکین ناتوان بشکست }

اگر توانایی و قدرت دارید کار اشتباهی است به زیر دستان خود ستم کنید .

{ نترسد آن که بر افتادگان نبخشاید که گر ز پای در آید کسش نگیرد دست }

کسی که به دیگران و هم نوعان خود کمک نکند ، اگر به مشکلی هم برخورد کند ، کسی دست او را نمیگیرد و به او کمک نمیکند .

{ هر آن که تخم بدی کشت و چشم نیکی داشت دماغ بیهده پخت و خیال باطل بست }

کسی که در حق دیگران بدی می کند و انتظار دارد با او خوب رفتار شود ، سخت در اشتباه است و خیال باطل میکند .

{ ز گوش پنبه برون آر و داد خلق بده وگر تو می ندهی داد روز دادی هست }

از گوش خود پنبه را بیرون آور و حق دیگران را بده وگرنه در آخرت باید حق دیگران را پس بدهی .

{ بنی آدم اعضای یکدیگرند که در آفرینش ز یک گوهرند }

همه مردم در دنیا مانند اعضای یک بدن هستند و همگی از یک گوهر آفریده شده اند .

{ چو عضوی به درد آورد روزگار دگر عضوها را نماند قرار }

اگر یکی از اعضای بدن ، با مشکلی مواجه شود ، در کار بقیه اعضا هم مشکل ایجاد میشود .

{ تو کز محنت دیگران بی غمی نشاید که نامت نهند آدمی }

تو که ناراحتی و غم دیگران برایت مهم نیست ، نمیشود اسم تو را انسان گذاشت .

معنی شعر بنی آدم اعضای یکدیگرند

معنی شعر بنی آدم اعضای یکدیگرند

این مطلب از دسته شعر برای شما عزیزان گردآوری شده است .