برای تمام مصدومان سوانح رانندگی ۲۴ ساعت اول بحرانی در نظر گرفته می شود و آقای فخیم زاده نیز طبق همین شرایط تا فردا صبح تحت نظر می باشد .

اگر شرایط ایشان بهتر شد و قابلیت انتقال داشتند ایشان به تهران منتقل خواهند شد و در غیر این صورت منتظر نظر پزشک معالج ایشان می ماند .

گفته می شود ۵۰ درصد خطر برای ایشان رفع شده است .