شکایت عجیب دختر ایرانی از هیفا خواننده لبنانی

عکس هیفا خواننده لبنانی

عکس هیفا خواننده لبنانی

🔸 دختر جوانی با مراجعه به دادگاه کیفری استان تهران مدعی شد به خاطر شباهت به این خواننده به جای او ربوده و مورد آزار و اذیت قرار گرفته است.

🔸 وی با شکایت از این خواننده ادعا کرد؛ او باعث آزار و اذیت من شده و انتشار عکس های بدون حجاب این خواننده لبنانی آبروی مرا برده است.

🔸 هر فردی عکس های هیفا را می بیند ، تصور می کند من عکس بدون حجاب منتشر کرده ام.