چه موقع باید دیسک و صفحه کلاچ خودرو را تعویض کرد؟

شاید برای شما نیز جالب باشد که بدانید چه زمانی باید دیسک و صفحه کلاچ ماشین خود را تعویض کنید ؛ در این مطلب با فارسی ها همراه باشید.

🔴 وقتی ماشین در حال سکون است دنده را در ۲ قرار داده و کلاچ را رها کنید:
🔹اگر خودرو حرکت کرد و خاموش نشد دیسک و صفحه تمام شده است
🔹اگر سریع خاموش شد، هنوز زمان تعویض صفحه کلاچ فرا نرسیده است.